ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 1 12:23
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 2 8:13
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 3 9:03
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 4 4:56
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 5 3:24
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 6 7:32
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 7 8:02
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 8 13:13
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 9 16:05
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 10 8:46
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 11 7:07
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 12 7:31
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 13 12:44
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 14 6:52
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 15 5:16
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 16 4:40
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 17 3:57
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 18 8:47
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 19 7:01
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 20 6:31
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 21 3:55
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 22 6:57
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 23 6:35
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 24 4:32
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 25 8:21
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 26 6:55
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 27 8:32
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 28 4:10
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 29 8:41
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 30 8:08
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 31 3:58
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 32 2:56
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 33 4:37
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 34 17:02
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 35 10:07
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 36 10:42
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 37 9:08
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 38 13:31
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 39 9:01
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 40 5:33
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 41 7:32
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 42 9:25
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 43 6:59
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 44 6:06
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 45 4:26
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 46 6:27
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 47 8:49
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 48 8:06
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 49 8:20
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 50 13:42
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 51 8:23
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 52 12:33
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 53 11:07
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 54 6:55
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 55 7:59
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 56 6:37
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 57 2:15
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 58 8:35
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 59 5:39
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 60 7:43
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 61 4:45
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 62 5:28
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 63 7:35
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 64 7:05
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 65 5:50
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 66 6:34
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 67 4:47
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 68 6:52
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 69 8:16
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 70 2:45
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 71 3:34
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 72 8:38
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 73 7:16
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 74 7:11
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 75 10:36
เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 76 8:36
บทที่ 8 เศษส่วนของพหุนาม