ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
กราฟ ตอนที่ 1 6:10
กราฟ ตอนที่ 2 7:38
กราฟ ตอนที่ 3 4:34
กราฟ ตอนที่ 4 8:26
กราฟ ตอนที่ 5 3:57
กราฟ ตอนที่ 6 6:26
กราฟ ตอนที่ 7 7:57
กราฟ ตอนที่ 8 8:34
กราฟ ตอนที่ 9 6:45
กราฟ ตอนที่ 10 4:49
กราฟ ตอนที่ 11 7:20
กราฟ ตอนที่ 12 5:58
กราฟ ตอนที่ 13 5:55
กราฟ ตอนที่ 14 10:21
กราฟ ตอนที่ 15 7:11
กราฟ ตอนที่ 16 6:16
กราฟ ตอนที่ 17 4:55
กราฟ ตอนที่ 18 4:34
กราฟ ตอนที่ 19 3:43
กราฟ ตอนที่ 20 4:10
กราฟ ตอนที่ 21 3:14
กราฟ ตอนที่ 22 9:30
กราฟ ตอนที่ 23 10:04
กราฟ ตอนที่ 24 3:35
กราฟ ตอนที่ 25 4:26
กราฟ ตอนที่ 26 6:29
กราฟ ตอนที่ 27 10:18
กราฟ ตอนที่ 28 4:41
กราฟ ตอนที่ 29 9:33
กราฟ ตอนที่ 30 2:44
กราฟ ตอนที่ 31 7:37
กราฟ ตอนที่ 32 4:03
กราฟ ตอนที่ 33 6:11
กราฟ ตอนที่ 34 2:26
กราฟ ตอนที่ 35 4:02
กราฟ ตอนที่ 36 6:12
กราฟ ตอนที่ 37 4:46
กราฟ ตอนที่ 38 3:25
กราฟ ตอนที่ 39 2:50
กราฟ ตอนที่ 40 4:57
กราฟ ตอนที่ 41 4:27
กราฟ ตอนที่ 42 7:12
กราฟ ตอนที่ 43 3:28
กราฟ ตอนที่ 44 7:18
กราฟ ตอนที่ 45 1:21
กราฟ ตอนที่ 46 3:33
กราฟ ตอนที่ 47 4:22
กราฟ ตอนที่ 48 4:37
กราฟ ตอนที่ 49 3:15
กราฟ ตอนที่ 50 3:36
กราฟ ตอนที่ 51 1:55
กราฟ ตอนที่ 52 2:22
กราฟ ตอนที่ 53 2:19
กราฟ ตอนที่ 54 2:51
บทที่ 2 กราฟ
บทนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจเรื่องการอ่านกราฟรูปแบต่างๆ โจทย์มักจะชอบถามหาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างแกน x และ โดยเราจะใช้กราฟเป็นตัวเชื่อมเพื่อหาความสัมพันธ์ การวาดจะวาดเฉพาะกราฟเส้นตรง สิ่งที่นักเรียนต้องจำคือ รูปฟอร์มของสมการเส้นตรง ซึ่งมี 2 ฟอร์ม คือฟอร์มทั่วไปและฟอร์มมาตรฐาน