ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การแปรผัน ตอนที่ 1 2:50
การแปรผัน ตอนที่ 2 1:39
การแปรผัน ตอนที่ 3 5:12
การแปรผัน ตอนที่ 4 4:55
การแปรผัน ตอนที่ 5 4:52
การแปรผัน ตอนที่ 6 6:15
การแปรผัน ตอนที่ 7 4:56
การแปรผัน ตอนที่ 8 15:02
การแปรผัน ตอนที่ 9 7:03
การแปรผัน ตอนที่ 10 4:52
การแปรผัน ตอนที่ 11 6:45
การแปรผัน ตอนที่ 12 3:28
การแปรผัน ตอนที่ 13 4:10
การแปรผัน ตอนที่ 14 3:17
การแปรผัน ตอนที่ 15 4:18
การแปรผัน ตอนที่ 16 5:53
การแปรผัน ตอนที่ 17 11:25
การแปรผัน ตอนที่ 18 2:52
การแปรผัน ตอนที่ 19 2:31
การแปรผัน ตอนที่ 20 4:02
การแปรผัน ตอนที่ 21 4:35
การแปรผัน ตอนที่ 22 4:59
การแปรผัน ตอนที่ 23 4:17
การแปรผัน ตอนที่ 24 2:42
การแปรผัน ตอนที่ 25 5:40
การแปรผัน ตอนที่ 26 4:02
การแปรผัน ตอนที่ 27 2:38
การแปรผัน ตอนที่ 28 3:08
การแปรผัน ตอนที่ 29 7:46
การแปรผัน ตอนที่ 30 5:14
การแปรผัน ตอนที่ 31 3:33
การแปรผัน ตอนที่ 32 5:55
การแปรผัน ตอนที่ 33 4:55
การแปรผัน ตอนที่ 34 4ซ32
การแปรผัน ตอนที่ 35 4ซ52
การแปรผัน ตอนที่ 36 7:21
การแปรผัน ตอนที่ 37 5:02
การแปรผัน ตอนที่ 38 7:55
การแปรผัน ตอนที่ 39 5:03
การแปรผัน ตอนที่ 40 7:57
การแปรผัน ตอนที่ 41 5:11
การแปรผัน ตอนที่ 42 8:55
การแปรผัน ตอนที่ 43 9:48
การแปรผัน ตอนที่ 44 7:32
การแปรผัน ตอนที่ 45 7:43
การแปรผัน ตอนที่ 46 3:16
การแปรผัน ตอนที่ 47 3:06
การแปรผัน ตอนที่ 48 5:59
การแปรผัน ตอนที่ 49 7:15
การแปรผัน ตอนที่ 50 4:08
การแปรผัน ตอนที่ 51 8:14
การแปรผัน ตอนที่ 52 3:14
การแปรผัน ตอนที่ 53 6:13
การแปรผัน ตอนที่ 54 7:40
การแปรผัน ตอนที่ 55 2:39
การแปรผัน ตอนที่ 56 2:54
การแปรผัน ตอนที่ 57 7:02
การแปรผัน ตอนที่ 58 6:01
การแปรผัน ตอนที่ 59 3:41
การแปรผัน ตอนที่ 60 4:57
การแปรผัน ตอนที่ 61 6:54
การแปรผัน ตอนที่ 62 4:14
การแปรผัน ตอนที่ 63 3:44
การแปรผัน ตอนที่ 64 3:09
การแปรผัน ตอนที่ 65 2:04
การแปรผัน ตอนที่ 66 4:10
การแปรผัน ตอนที่ 67 5:14
การแปรผัน ตอนที่ 68 2:19
การแปรผัน ตอนที่ 69 3:01
การแปรผัน ตอนที่ 70 4:50
การแปรผัน ตอนที่ 71 5:15
การแปรผัน ตอนที่ 72 7:32
การแปรผัน ตอนที่ 73 11:23
บทที่ 7 การแปรผัน

พื้นฐานของบทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแทนค่าตัวแปรและแก้สมการ บทนี้ถือว่าไม่ยาก แต่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการนำไปให้ หลักแล้วนักเรียนต้องไปฝึกแก้สมการให้คล่องและเร็ว