ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
เส้นขนาน ตอนที่ 1 9:34
เส้นขนาน ตอนที่ 2 4:07
เส้นขนาน ตอนที่ 3 2:02
เส้นขนาน ตอนที่ 4 3:30
เส้นขนาน ตอนที่ 5 4:50
เส้นขนาน ตอนที่ 6 5:59
เส้นขนาน ตอนที่ 7 2:46
เส้นขนาน ตอนที่ 8 2:29
เส้นขนาน ตอนที่ 9 4:06
เส้นขนาน ตอนที่ 10 2:43
เส้นขนาน ตอนที่ 11 3:40
เส้นขนาน ตอนที่ 12 3:12
เส้นขนาน ตอนที่ 13 3:07
เส้นขนาน ตอนที่ 14 5:30
เส้นขนาน ตอนที่ 15 3:48
เส้นขนาน ตอนที่ 16 4:08
เส้นขนาน ตอนที่ 17 6:28
เส้นขนาน ตอนที่ 18 4:15
เส้นขนาน ตอนที่ 19 3:41
เส้นขนาน ตอนที่ 20 3:36
เส้นขนาน ตอนที่ 21 4:10
เส้นขนาน ตอนที่ 22 3:34
เส้นขนาน ตอนที่ 23 3:17
เส้นขนาน ตอนที่ 24 2:39
เส้นขนาน ตอนที่ 25 2:13
เส้นขนาน ตอนที่ 26 2:25
เส้นขนาน ตอนที่ 27 1:17
เส้นขนาน ตอนที่ 28 3:29
เส้นขนาน ตอนที่ 29 1:50
เส้นขนาน ตอนที่ 30 1:36
เส้นขนาน ตอนที่ 31 2:34
เส้นขนาน ตอนที่ 32 1:07
เส้นขนาน ตอนที่ 33 2:05
เส้นขนาน ตอนที่ 34 1:14
เส้นขนาน ตอนที่ 35 2:28
เส้นขนาน ตอนที่ 36 2:31
เส้นขนาน ตอนที่ 37 2:43
เส้นขนาน ตอนที่ 38 1:26
เส้นขนาน ตอนที่ 39 1:43
เส้นขนาน ตอนที่ 40 0:57
เส้นขนาน ตอนที่ 41 0:47
เส้นขนาน ตอนที่ 42 1:43
เส้นขนาน ตอนที่ 43 0:46
เส้นขนาน ตอนที่ 44 2:18
เส้นขนาน ตอนที่ 45 2:37
เส้นขนาน ตอนที่ 46 1:29
เส้นขนาน ตอนที่ 47 1:56
เส้นขนาน ตอนที่ 48 2:14
เส้นขนาน ตอนที่ 49 1:51
เส้นขนาน ตอนที่ 50 1:19
เส้นขนาน ตอนที่ 51 5:00
เส้นขนาน ตอนที่ 52 3:43
เส้นขนาน ตอนที่ 53 2:15
เส้นขนาน ตอนที่ 54 3:40
บทที่ 4 เส้นขนาน

ให้นักเรียนจับหลักง่ายๆ ในการดูมุมแหลมและมุมป้าน และจะมีพื้นฐานที่ต้องรู้คือ มุมของเส้นตรง เท่ากับ 180 องศา และ ผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมซึ่งเท่ากับ 180 องศา โจทย์ในบทนี้หลักๆ แล้วจะเน้นให้หามุมในเส้นขนาน โดยโจทย์ที่จะออกบ่อยจะเป็นแนวที่มีมุมหยัก เราต้องสร้างเส้นขนานเพิ่มขึ้นเอง จะมีบางส่วนจะเป็นการพิสูจน์ ซึ่งนักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆ