ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 1 2:15
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 2 5:26
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 3 4:53
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 4 3:06
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 5 2:46
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 6 7:09
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 7 4:00
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 8 5:42
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 9 4:56
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 10 5:37
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 11 4:47
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 12 4:17
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 13 3:40
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 14 6:47
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 15 6:51
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 16 5:04
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 17 1:38
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 18 2:48
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 19 3:44
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 20 4:07
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 21 4:39
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 22 2:40
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 23 2:56
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 24 5:08
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 25 4:45
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 26 3:19
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 27 2:23
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 28 4:44
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 29 4:03
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 30 4:00
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 31 5:17
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 32 6:45
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 33 1:12
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 34 3:12
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 35 3:34
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 36 2:23
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 37 3:23
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 38 1:15
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 39 1:25
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 40 3:34
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 41 3:14
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 42 3:47
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 43 3:53
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 44 5:48
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 45 1:36
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 46 3:09
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 47 1:27
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 48 2:21
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 49 3:19
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 50 2:48
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 51 1:44
แผนภูมิรูปวงกลม ตอนที่ 52 1:51
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

นักเรียนต้องชำนาญเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางศ์และเรื่องเปอร์เซ็นต์ เพราะจะต้องนำความรู้ตรงนี้มาใช้เยอะมาก โจทย์จะให้นักเรียนทำ 2 อย่างคือ 1. เปลี่ยนจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นแผนภูมิวงกลมให้ได้ และ 2. จากแผนภูมิวงกลมที่โจทย์ให้มานักเรียนต้องหาข้อมูลที่โจทย์ต้องการให้ได้