ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
พหุนาม ตอนที่ 1 2:44
พหุนาม ตอนที่ 2 9:12
พหุนาม ตอนที่ 3 5:02
พหุนาม ตอนที่ 4 3:19
พหุนาม ตอนที่ 5 3:29
พหุนาม ตอนที่ 6 8:40
พหุนาม ตอนที่ 7 4:29
พหุนาม ตอนที่ 8 12:42
พหุนาม ตอนที่ 9 14:55
พหุนาม ตอนที่ 10 4:31
พหุนาม ตอนที่ 11 4:42
พหุนาม ตอนที่ 12 14:01
พหุนาม ตอนที่ 13 3:06
พหุนาม ตอนที่ 14 3:00
พหุนาม ตอนที่ 15 2:45
พหุนาม ตอนที่ 16 2:52
พหุนาม ตอนที่ 17 4:42
พหุนาม ตอนที่ 18 4:32
พหุนาม ตอนที่ 19 2:17
พหุนาม ตอนที่ 20 3:51
พหุนาม ตอนที่ 21 2:34
พหุนาม ตอนที่ 22 2:11
พหุนาม ตอนที่ 23 2:08
พหุนาม ตอนที่ 24 3:21
พหุนาม ตอนที่ 25 2:54
พหุนาม ตอนที่ 26 2:28
พหุนาม ตอนที่ 27 3:24
พหุนาม ตอนที่ 28 5:38
พหุนาม ตอนที่ 29 1:47
พหุนาม ตอนที่ 30 2:38
พหุนาม ตอนที่ 31 3:42
พหุนาม ตอนที่ 32 2:29
พหุนาม ตอนที่ 33 3:39
พหุนาม ตอนที่ 34 2:30
พหุนาม ตอนที่ 35 3:54
พหุนาม ตอนที่ 36 0:53
พหุนาม ตอนที่ 37 1:05
พหุนาม ตอนที่ 38 1:47
พหุนาม ตอนที่ 39 1:46
พหุนาม ตอนที่ 40 1:59
พหุนาม ตอนที่ 41 1:45
พหุนาม ตอนที่ 42 4:04
พหุนาม ตอนที่ 43 3:07
พหุนาม ตอนที่ 44 4:17
พหุนาม ตอนที่ 45 1:13
พหุนาม ตอนที่ 46 4:05
พหุนาม ตอนที่ 47 3:07
พหุนาม ตอนที่ 48 3ซ53
พหุนาม ตอนที่ 49 1ซ30
พหุนาม ตอนที่ 50 1:49
พหุนาม ตอนที่ 51 1:58
พหุนาม ตอนที่ 52 2:45
พหุนาม ตอนที่ 53 2:43
พหุนาม ตอนที่ 54 1:27
พหุนาม ตอนที่ 55 1:39
พหุนาม ตอนที่ 56 4:01
พหุนาม ตอนที่ 57 2:37
พหุนาม ตอนที่ 58 1:53
พหุนาม ตอนที่ 59 4:00
พหุนาม ตอนที่ 60 2:47
พหุนาม ตอนที่ 61 4:34
พหุนาม ตอนที่ 62 1:04
พหุนาม ตอนที่ 63 2:05
พหุนาม ตอนที่ 64 4:59
พหุนาม ตอนที่ 65 4:56
พหุนาม ตอนที่ 66 2:09
พหุนาม ตอนที่ 67 5:06
พหุนาม ตอนที่ 68 2:54
พหุนาม ตอนที่ 69 3:21
พหุนาม ตอนที่ 70 3:57
บทที่ 7 พหุนาม
ส่วนแรกจะเป็นการตรวจสอบเอกนามตรงนี้ต้องรู้ว่าเอกนามเลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นบวก หรือ 0 เท่านั้นนะ การบวกลบพหุนามจะดูพจน์ที่คล้ายกัน การคูณการหารพหุนาม ต้องใช้สมบัติการแจกแจงเข้าช่วย จากนั้นให้นำตัวเลขคูณหรือหารตัวเลข ตัวแปรคูณหรือหารตัวแปร การคูณหรือหารตัวแปรจะต้องอาศัยสมบัติของเลขยกกำลัง