ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 1 4:41
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 2 6:58
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 3 5:04
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 4 5:03
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 5 2:16
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 6 4:14
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 7 6:36
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 8 2:46
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 9 4:25
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 10 5:50
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 11 2:27
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 12 2:08
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 13 1:29
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 14 2:37
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 15 1:52
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 16 3:21
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 17 2:34
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 18 3:13
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 19 4:56
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 20 8:06
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 21 6:44
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 22 3:43
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 23 4:01
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 24 7:36
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 25 10:48
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 26 3:36
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 27 5:29
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 28 4:48
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 29 2:41
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 30 3:10
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 31 2:24
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 32 1:51
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 33 3:37
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 34 3:14
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 35 3:13
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 36 2:06
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 37 4:15
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 38 4:39
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 39 1:26
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 40 3:17
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 41 3:30
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 42 5:13
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 43 3:44
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 44 2:42
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 45 3:44
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 46 2:35
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 47 2:10
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 48 2:40
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 49 1:31
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 50 1:119
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 51 2:02
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 52 2:45
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 53 6:08
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 54 2:16
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 55 2:23
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ตอนที่ 56 1:56
บทที่ 6 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
ข้อความคาดการณ์ เราต้องพยายามสังเกตความสัมพันธ์ของรูปแบบให้ดี  ประโยคเงื่อนไข ต้องหารเหตุและผลให้ได้ ตรงนี้ไม่ยาก | ส่วนเรื่องการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จ หลักการก็คือ ให้กำหนดเหตุเป็นจริงแล้วตรวจสอบผลว่าเป็นจริงหรือเท็จ บทกลับ ให้นำเหตุไปสลับกับผล | ถ้าประโยคเงื่อนไขเป็นจริง บทกลับเป็นจริงเราจะเชื่อมด้วย “ก็ต่อเมื่อ”