ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 5:05
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 6:48
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 3:39
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4.1 5:47
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4.2 3:15
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 4:56
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 5:19
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 7 5:40
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 8 8:36
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 9 3:58
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 10 5:51
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 11 6:29
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 12 2:10
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 13 1:51
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 14 4:30
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 15 3:47
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 16 2:19
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 17 3:26
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 18 3:59
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 19 2:20
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 20 4:20
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 21 3:22
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 22 6:03
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 23 9:08
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 24 4:45
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 25 7:17
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 26 2:48
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 27 6:10
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 28 7:27
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 29 3:11
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 30 3:16
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 31 2:56
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 32 2:06
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 33 2:06
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 34 3:12
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 35 2:10
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 36 2:20
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 37 2:43
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 38 3:27
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 39 3:40
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 40 3:39
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 41 4:32
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 42 2:55
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 43 6:06
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 44 3:12
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 45 4:57
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 47 7:24
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 48 6:10
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 49 3:19
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 50 5:04
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 51 5:53
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 52 2:44
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 53 7:58
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 54 3:33
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 55 5:02
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 56 4:11
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 57 2:58
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 58 3:07
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 59 3:51
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 60 5:50
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 61 2:05
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 62 2:13
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 63 6:19
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 64 4:06
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 65 6:30
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 66 2:08
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 67 4:05
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 68 3:54
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 69 3:02
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 70 3:48
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 71 5:07
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 72 2:56
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 73 4:00
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 74 4:38
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 46 4:29
บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทนี้จะเริ่มต้นด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ โดยปกติโจทย์ต้องการให้เราหาค่าลำดับที่ n ตรงนี้นักเรียนต้องแยกรายละเอียดของตัวเลข เพื่อหา 1 2 3... แล้วแทน 1 2 3... ด้วย n เรื่องถัดมาจะเป็นการแก้สมการ หลักกการคือต้องกำจัดตัวที่อยู่ห่างมากที่สุดออกไปก่อน เพื่อให้เหลือค่า x ที่เราต้องการ