ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การสร้าง ตอนที่ 1 2.02
การสร้าง ตอนที่ 2 5.44
การสร้าง ตอนที่ 3 3.55
การสร้าง ตอนที่ 4 2.38
การสร้าง ตอนที่ 5 2.39
การสร้าง ตอนที่ 6 3.16
การสร้าง ตอนที่ 7 2.35
การสร้าง ตอนที่ 8 2.45
การสร้าง ตอนที่ 9 2.45
การสร้าง ตอนที่ 10 2.49
การสร้าง ตอนที่ 11 2.51
การสร้าง ตอนที่ 12 6.30
การสร้าง ตอนที่ 13 5.11
การสร้าง ตอนที่ 14 4.52
การสร้าง ตอนที่ 15 3.51
การสร้าง ตอนที่ 16 1.58
การสร้าง ตอนที่ 17 2.17
การสร้าง ตอนที่ 18 2.30
การสร้าง ตอนที่ 19 2.11
การสร้าง ตอนที่ 20 1.58
การสร้าง ตอนที่ 21 3.21
การสร้าง ตอนที่ 22 3.13
การสร้าง ตอนที่ 23 1.57
การสร้าง ตอนที่ 24 2.41
การสร้าง ตอนที่ 25 2.40
การสร้าง ตอนที่ 26 1.42
การสร้าง ตอนที่ 27 2.30
การสร้าง ตอนที่ 28 3.06
การสร้าง ตอนที่ 29 3.42
การสร้าง ตอนที่ 30 4.12
การสร้าง ตอนที่ 31 3.39
การสร้าง ตอนที่ 32 4.32
การสร้าง ตอนที่ 33 3.02
การสร้าง ตอนที่ 34 4.52
การสร้าง ตอนที่ 35 4:38
การสร้าง ตอนที่ 36 3.18
การสร้าง ตอนที่ 37 3.53
การสร้าง ตอนที่ 38 1.51
การสร้าง ตอนที่ 39 4.29
การสร้าง ตอนที่ 40 5.30
การสร้าง ตอนที่ 41 3.43
การสร้าง ตอนที่ 42 4.26
การสร้าง ตอนที่ 43 4.53
การสร้าง ตอนที่ 44 4.08
การสร้าง ตอนที่ 45 3.49
การสร้าง ตอนที่ 46 2.05
การสร้าง ตอนที่ 47 3.25
การสร้าง ตอนที่ 48 2.53
การสร้าง ตอนที่ 49 4.46
การสร้าง ตอนที่ 50 4.21
การสร้าง ตอนที่ 51 2.26
การสร้าง ตอนที่ 52 3:23
การสร้าง ตอนที่ 53 1:05
การสร้าง ตอนที่ 54 4:08
การสร้าง ตอนที่ 55 1:37
การสร้าง ตอนที่ 56 3:28
การสร้าง ตอนที่ 57 1:30
การสร้าง ตอนที่ 58 2:16
การสร้าง ตอนที่ 59 1:19
การสร้าง ตอนที่ 60 1:11
การสร้าง ตอนที่ 61 1:57
การสร้าง ตอนที่ 62 1:07
การสร้าง ตอนที่ 63 2:42
การสร้าง ตอนที่ 64 1:19
การสร้าง ตอนที่ 65 1:22
บทที่ 8 การสรัาง
ในบทการสร้างจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาจากพื้นฐานเรขาคณิต การแบ่งส่วนของเส้นตรงยังคงต้องฝึกทำให้คล่อง โดยเฉพาะการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้มุมแย้งอันนี้สำคัญต้องจำให้ได้ การสร้างมุมก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงอาศัยมุมพื้นฐาน โดยการสร้างมุมยังนำไปใช้ต่อในเรื่องการสร้างสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้วยนะครับ