ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 4.29
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 4.10
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 5.12
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 9.30
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 6.03
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 3.56
เลขยกกำลัง ตอนที่ 7 9.17
เลขยกกำลัง ตอนที่ 8 7.25
เลขยกกำลัง ตอนที่ 9 5.40
เลขยกกำลัง ตอนที่ 10 5.27
เลขยกกำลัง ตอนที่ 11 3.16
เลขยกกำลัง ตอนที่ 12 6.49
เลขยกกำลัง ตอนที่ 13 4:22
เลขยกกำลัง ตอนที่ 14 6.28
เลขยกกำลัง ตอนที่ 15 7.50
เลขยกกำลัง ตอนที่ 16 8.32
เลขยกกำลัง ตอนที่ 17 9.08
เลขยกกำลัง ตอนที่ 18 7.00
เลขยกกำลัง ตอนที่ 19 4.36
เลขยกกำลัง ตอนที่ 20 4.08
เลขยกกำลัง ตอนที่ 21 3.40
เลขยกกำลัง ตอนที่ 22 6.30
เลขยกกำลัง ตอนที่ 23 11.28
เลขยกกำลัง ตอนที่ 24 5.37
เลขยกกำลัง ตอนที่ 25 5.31
เลขยกกำลัง ตอนที่ 26 2.16
เลขยกกำลัง ตอนที่ 27 3.27
เลขยกกำลัง ตอนที่ 28 4.31
เลขยกกำลัง ตอนที่ 29 8.56
เลขยกกำลัง ตอนที่ 30 2.28
เลขยกกำลัง ตอนที่ 31 1.51
เลขยกกำลัง ตอนที่ 32 5.31
เลขยกกำลัง ตอนที่ 33 2.10
เลขยกกำลัง ตอนที่ 34 2.57
เลขยกกำลัง ตอนที่ 35 1.10
เลขยกกำลัง ตอนที่ 36 3.29
เลขยกกำลัง ตอนที่ 37 6.52
เลขยกกำลัง ตอนที่ 38 5.20
เลขยกกำลัง ตอนที่ 39 1.16
เลขยกกำลัง ตอนที่ 40 3.32
เลขยกกำลัง ตอนที่ 41 3.10
เลขยกกำลัง ตอนที่ 42 3.32
เลขยกกำลัง ตอนที่ 43 2.47
เลขยกกำลัง ตอนที่ 44 1.16
เลขยกกำลัง ตอนที่ 45 5.06
เลขยกกำลัง ตอนที่ 46 1.31
เลขยกกำลัง ตอนที่ 47 1.50
เลขยกกำลัง ตอนที่ 48 1.34
เลขยกกำลัง ตอนที่ 49 4.05
เลขยกกำลัง ตอนที่ 50 4.39
เลขยกกำลัง ตอนที่ 51 4.21
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
เรื่องเลขยกกำลังสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ คุณสมบัติของเลขยกกำลัง นักเรียนต้องฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ นักเรียนจะจำคุณสมบัติได้เองโดยอัตโนมัติ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องไม่ประมาทในการเลื่อนจุด นับดีๆอย่าพลาด