ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
กราฟ ตอนที่ 1
กราฟ ตอนที่ 2
กราฟ ตอนที่ 3
กราฟ ตอนที่ 4
กราฟ ตอนที่ 5
กราฟ ตอนที่ 6
กราฟ ตอนที่ 7
กราฟ ตอนที่ 8
กราฟ ตอนที่ 9
กราฟ ตอนที่ 10
กราฟ ตอนที่ 11
กราฟ ตอนที่ 12
กราฟ ตอนที่ 13
กราฟ ตอนที่ 14
กราฟ ตอนที่ 15
กราฟ ตอนที่ 16
กราฟ ตอนที่ 17
กราฟ ตอนที่ 18
กราฟ ตอนที่ 19
กราฟ ตอนที่ 20
กราฟ ตอนที่ 21
กราฟ ตอนที่ 22
กราฟ ตอนที่ 23
กราฟ ตอนที่ 24
กราฟ ตอนที่ 25
กราฟ ตอนที่ 26
กราฟ ตอนที่ 27
กราฟ ตอนที่ 28
กราฟ ตอนที่ 29
กราฟ ตอนที่ 30
กราฟ ตอนที่ 31
กราฟ ตอนที่ 32
กราฟ ตอนที่ 33
กราฟ ตอนที่ 34
กราฟ ตอนที่ 35
กราฟ ตอนที่ 36
กราฟ ตอนที่ 37
กราฟ ตอนที่ 38
กราฟ ตอนที่ 39
กราฟ ตอนที่ 40
กราฟ ตอนที่ 41
กราฟ ตอนที่ 42
กราฟ ตอนที่ 43
กราฟ ตอนที่ 44
กราฟ ตอนที่ 45
กราฟ ตอนที่ 46
กราฟ ตอนที่ 47
กราฟ ตอนที่ 48
กราฟ ตอนที่ 49
กราฟ ตอนที่ 50
กราฟ ตอนที่ 51
กราฟ ตอนที่ 52
กราฟ ตอนที่ 53
กราฟ ตอนที่ 54
3. กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (พื้นฐาน)