ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 1
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 2
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 3
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 4
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 5
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 6
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 7.1
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 7.2
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 8
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 9
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 10
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 11
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 12
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 13
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 14
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 15
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 16
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 17
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 18
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 19
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 20
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 21
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 22
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 23
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 24
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 25
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 26
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 27
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 28
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 29
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 30
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 31
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 32
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 33
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 34
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 35
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 36
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 37
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 38
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 39
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 40
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 42
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 43
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 44
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 45
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 46
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 47
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 48
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 49
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 50
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 51
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 52
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 53
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 54
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 55
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 56
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 57
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 58
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 59
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 60
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 61
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 62
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 63
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 64
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 65
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 66
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 67
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 68
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 69
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 70
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 71
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 72
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 73
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 74
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 75
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 76
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 77
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 78
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 79
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 80
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 81
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 82
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 83
4. เลขทศนิยมและเศษส่วน (พื้นฐาน)