ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 1 ลำดับคืออะไร
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 2 วิธีการหาพจน์ถัดไปของลำดับ
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 3 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 4 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 5 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชันพหุนามหาพจน์ทั่วไป
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 7 การใช้ฟังก์ชันพหุนามหาพจน์ทั่วไป
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 8 ลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 9 สูตรลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 10 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 11 ตัวอย่างการใช้สูตรลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 12 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 13 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 14 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 15 การหาค่า n
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 16 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 17 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 18 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 19 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 20 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 21 โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 22 ลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 23 การหา 5 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 24 สูตรของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 25 สูตรของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 26 การหาพจน์ที่ต้องการของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 27 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 28 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 29 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 30 อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 31 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 32 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 33 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 34 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 35 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 36 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 37 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 38 อนุกรมเรขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 39 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 40 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 41 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 42 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 43 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 44 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 45 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
[ลำดับและอนุกรม] ตอนที่ 46 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ลำดับและอนุกรม