ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 1 การเท่ากันของคู่อันดับ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดการเท่ากันของคู่อันดับ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 3 ผลคูณคาร์ทีเซียน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 4 เฉลยแบบฝึกหัดผลคูณคาร์ทีเซียน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 5 วิธีการหาความสัมพันธ์
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 6 แบบฝึกหัดเรื่องความสัมพันธ์
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 7 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์แบบแจกแจงสมาชิก
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 8 ตัวอย่างโดเมนและเรนจ์แบบแจกแจงสมาชิก
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 9 ตัวอย่างโดเมนและเรนจ์แบบแจกแจงสมาชิก
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 10 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์โดยการจัดรูป
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 11 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปเศษส่วน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 12 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปรูท
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 13 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปรูท
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 14 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์จากกราฟในรูปค่าสัมบูรณ์
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 15 วิธีการหาโดเมนและเรนจ์จากกราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 16 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชัน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 17 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเมื่อความสัมพันธ์เป็นสมการ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 18 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเมื่อความสัมพันธ์เป็นสมการ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 19 สัญญาลักษณ์ของฟังก์ชัน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 20 การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 21 ฟังก์ชันเชิงเส้น
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 22 เทคนิควาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 23 ตัวอย่างการวาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 24 ตัวอย่างการวาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 26 เทคนิคการวาดกราฟพาราโบลา
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 27 เทคนิคการใช้สูตรหาจุดยอดพาราโบลา
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 28 การหาค่าสูงสุ ค่าต่ำสุด ของพาราโบลา
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 29 เทคนิคการใช้กราฟในการแก้สมการ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 30 ตัวอย่างการแก้สมการโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 31 ตัวอย่างการแก้สมการโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 32 ตัวอย่างการแก้อสมการโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 33 ตัวอย่างการแก้อสมการโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 34 เทคนิคกาารแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 35 เทคนิคกาารแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กราฟ
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 36 ฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 37 ตัวอย่างฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 38 เทคนิคการวาดกราฟค่าสัมบูรณ์
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 39 การแก้สมการโดยใช้กราฟค่าสัมบูรณ์
[ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น] ตอนที่ 40 ฟังก์ชันขั้นบันได
บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน