ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] เทคนิคการหาระยะห่างระหว่าจุดสองจุด
[ตอนที่ 2] วิธีการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด
[ตอนที่ 3] จุดที่แบ่งระยะทางเป็นอัตราส่วน
[ตอนที่ 4] วิธีการหาเส้นรอบรูปและพื้นที่
[ตอนที่ 5] การสร้างสมการเส้นตรง
[ตอนที่ 6] สมการเส้นตรงทั้ง 3 ชนิด
[ตอนที่ 7] เทคนิคการหาจุดตัดและจุดผ่านของสมการเส้นตรง
[ตอนที่ 8] การตรวจสอบเส้นตรงที่ขนานกัน
[ตอนที่ 9] คุณสมบัติของความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกัน
[ตอนที่ 10] เทคนิคการหาระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง
[ตอนที่ 11] ระยะห่างระหว่าเส้นตรงที่ขนานกัน
[ตอนที่ 12] เทคนิคการหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม
[ตอนที่ 13] รูปทั่วไปของสมการวงกลม
[ตอนที่ 14] เทคนิคการทำโจทย์สมการวงกลม
[ตอนที่ 15] เทคนิคการทำโจทย์สมการวงกลม
[ตอนที่ 16] ส่วนประกอบของพาราโบลาที่ต้องรู้
[ตอนที่ 17] โจทย์การหาส่วนประกอบของพาราโบลา
[ตอนที่ 18] การสร้างสมการพาราโบลา
[ตอนที่ 19] โจทย์พาราโบลา
[ตอนที่ 20] ส่วนประกอบของวงรี
[ตอนที่ 21] ตัวอย่างส่วนประกอบของวงรี
[ตอนที่ 22] ตัวอย่างการหาจุดโฟฟกัสและจุดยอด
[ตอนที่ 23] เทคนิคการสร้างสมการวงรี
[ตอนที่ 24] เทคนิคการสร้างสมการวงรี
[ตอนที่ 25] เทคนิคการสร้างสมการวงรีจากความเยื้องสู่จุดศูนย์กลาง
[ตอนที่ 26] วิธีการดูว่าเป็นไฮเปอร์โบลาแบบไหน
[ตอนที่ 27] รายละเอียดของไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 28] สมการเส้นกำกับ
[ตอนที่ 29] โจทย์การหารายละเอียดของไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 30] โจทย์การหารายละเอียดของไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 31] โจทย์การหารายละเอียดของไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 32] เทคนิคการสร้างสมการไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 33] เทคนิคการสร้างสมการไฮเปอร์โบลา
[ตอนที่ 34] เทคนิคการสร้างสมการไฮเปอร์โบลา
บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคาะห์และภาคตัดกรวย (หลักสูตรใหม่ ปี 60)