ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] พื้นฐานที่ต้องรู้เรื่องเลขยกกำลัง
[ตอนที่ 2] ทฤษฎีบทของเลขยกกำลัง
[ตอนที่ 3] ปัญหาของศูนย์
[ตอนที่ 4] เทคนิคการทำเลขยกกำลังให้เป็นรูปอย่างง่าย
[ตอนที่ 5] เทคนิคการทำเลขยกกำลังให้เป็นรูปอย่างง่าย
[ตอนที่ 6] เมื่อมี n เป็นเลขชี้กำลัง
[ตอนที่ 7] วิธีการหารากที่สอง
[ตอนที่ 8] สมบัติของรากที่สอง
[ตอนที่ 9] เทคนิคกำจัดกรณฑ์ออกจากตัวส่วน
[ตอนที่ 10] เทคนิคกำจัดกรณฑ์ออกจากตัวส่วน
[ตอนที่ 11] รูทคู่ รูทคี่
[ตอนที่ 12] รูทคู่ รูทคี่
[ตอนที่ 13] การทำรูทให้เป็นรูปอย่างง่าย
[ตอนที่ 14] การทำรูทให้เป็นรูปอย่างง่าย
[ตอนที่ 15] การทำรูทให้เป็นรูปอย่างง่าย
[ตอนที่ 16] รากที่ n ของจำนวนจริง
[ตอนที่ 17] ผลบวกและผลต่างของรูท
[ตอนที่ 18] ผลบวกและผลต่างของรูท
[ตอนที่ 19] ผลคูณและผลหารของรูทที่n
[ตอนที่ 20] ผลคูณและผลหารของรูทที่n
[ตอนที่ 21] ผลคูณและผลหารของรูทที่n
[ตอนที่ 22] เทคนิคการเปลี่ยนอันดับของรูท
[ตอนที่ 23] เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
[ตอนที่ 24] การหาค่ารูทซ้อนรูท
[ตอนที่ 25] รูปแบบพิเศษของรูท
[ตอนที่ 26] รูปแบบพิเศษของรูท
[ตอนที่ 27] การหารากที่สองในรูปแบบเฉพาะ
[ตอนที่ 28] การแก้สมการรูท
[ตอนที่ 29] การแก้สมการที่มีรูท 1 ตัว
[ตอนที่ 30] การแก้สมการที่มีรูท 1 ตัว
[ตอนที่ 31] การแก้สมการที่มีรูท 2 ตัว
[ตอนที่ 32] การแก้สมการที่มีรูท 2 ตัว
[ตอนที่ 33] การแก้สมการที่มีรูท 3 ตัว
[ตอนที่ 34] การแก้สมการที่มีรูท 4 ตัว
[ตอนที่ 35] เลขยกกำลังที่จำเป็นต้องรู้
[ตอนที่ 36] ฟังก์ชั่นเพิ่มและลดของExpo
[ตอนที่ 37] กราฟของฟังก์ชั่นExpo
[ตอนที่ 38] การตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มและลดของฟังก์ชั่นExpo
[ตอนที่ 39] เทคนิคการแก้สมการ Expo
[ตอนที่ 40] เทคนิคการแก้สมการ Expo
[ตอนที่ 41] สมการ Expo ที่แยกตัวประกอบได้
[ตอนที่ 42] สมการ Expo ที่แยกตัวประกอบได้
[ตอนที่ 43] เทคนิคการแก้อสมการ Expo
[ตอนที่ 44] สมการ Expo ที่แยกตัวประกอบได้
[ตอนที่ 45] สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับลอการึทึม
[ตอนที่ 46] ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดของลอการึทึม
[ตอนที่ 47] การเปรียบเทียบค่าของ Log
[ตอนที่ 48] สมบัติของ Log ข้อ 1-3
[ตอนที่ 49] สมบัติของ Log ข้อ 4
[ตอนที่ 50] สมบัติของ Log ข้อ 5-6
[ตอนที่ 51] สมบัติของ Log ข้อ 7
[ตอนที่ 52] สมบัติของ Log ข้อ 8
[ตอนที่ 53] สมบัติของ Log ข้อ 9
[ตอนที่ 54] สมบัติของ Log ข้อ 10
[ตอนที่ 55] เทคนิคการหาค่า mantissa และ characteristic
[ตอนที่ 56] เทคนิคการหาค่า mantissa และ characteristic
[ตอนที่ 57] เทคนิค AntiLog
[ตอนที่ 58] การ TakeLog เพื่อแก้สมการ Expo
[ตอนที่ 59] การแก้สมการ Log โดยการทำลาย Log
[ตอนที่ 60] การแก้สมการ Log โดยการทำลาย Log
[ตอนที่ 61] การแก้สมการ Log โดยการทำลาย Log
[ตอนที่ 62] การแก้สมการ Log โดยการทำลาย Log
[ตอนที่ 63] การแก้อสมการ Log
บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (หลักสูตรปี 60)