ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล