ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] ความลับของ i
[ตอนที่ 2] เทคนิคการหาค่า i ยกกำลัง n
[ตอนที่ 3] การหาค่า i ยกกำลัง n เรียงกัน
[ตอนที่ 4] การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 5] วิธีการบวกและการคูณจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 6] เทคนิคการหาสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 7] ตัวอย่างการหาสังยุค
[ตอนที่ 8] เทคนิคการหารจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 9] แบบฝึกหัดการหารจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 10] แบบฝึกหัดการหารจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 11] เทคนิคการหาอินเวอร์สของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 12] เทคนิคค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 13] ตัวอย่างการหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 14] ตัวอย่างการหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
[ตอนที่ 15] วิธีเปลี่ยนเชิงซ้อนเป็นเชิงขั้ว
[ตอนที่ 16] วิธีเปลี่ยนเชิงซ้อนเป็นเชิงขั้ว
[ตอนที่ 17] กฏของ CIS
[ตอนที่ 18] ตัวอย่างที่ต้องทำให้ได้เรื่องกฏของ CIS
[ตอนที่ 19] ตัวอย่างที่ต้องทำให้ได้เรื่องกฏของ CIS
[ตอนที่ 20] 3 ขั้นตอนในการหารากที่ n
[ตอนที่ 21] ตัวอย่างการหารากที่ n
[ตอนที่ 22] เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 23] การแก้สมการพหุนาม กำลัง 3 โดยการดึงตัวร่วม
[ตอนที่ 24] 3 ขั้นตอนของการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 25] วิธีการแก้สมการพหุนามกำลัง 4 ขึ้นไป
[ตอนที่ 26] เทคนิคการใช้คู่คำตอบสร้างสมการพหุนาม
[ตอนที่ 27] เทคนิคการใช้คู่คำตอบสร้างสมการพหุนาม
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 1] แนวโจทย์เกี่ยวกับค่า i
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 2] การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อน
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 3] บาร์ อินเวอร์ส ค่าสัมบูรณ์
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 4] พิกัดเชิงขั้ว ตอนที่ 1
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 5] พิกัดเชิงขั้ว ตอนที่ 2
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 6] พิกัดเชิงขั้ว ตอนที่ 3
[สรุปแนวโจทย์ ตอนที่ 7] สมการพหุนาม
บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน