ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดของตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 3 เทคนิคการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 4 ตัวอย่างการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 5 ตัวอย่างการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 6 เทคนิคการหาความถี่สะสม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 7 เทคนิคการหาความถี่สัมพัทธ์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 8 ตัวอย่างการหาความถี่สัมพัทธ์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 9 แบบฝึกหัดตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 10 2 วิธีในการสร้างฮิสโตแกรม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 11 เทคนิคสร้างแผนภาพต้นใบ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 12 ตัวอย่างรวมตาราง ฮิสโทร ต้นใบ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 13 วิธีการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 14 ตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 15 ตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 16 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 17 ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 18 ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 19 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 20 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 21 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 22 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 23 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 24 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 25 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 26 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 27 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 28 สูตรในการลดทอนข้อมูล
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 29 เทคนิคลับการใช้สูตรในการลดทอนข้อมูล
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 30 เทคนิคลับการใช้สูตรในการลดทอนข้อมูล
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 31 เทคนิคการหามัธยฐาน
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 32 เทคนิคการหามัธยฐาน
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 33 เทคนิคการหามัธยฐาน
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 34 เทคนิคการหามัธยฐาน
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 35 เทคนิคการหาฐานนิยม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 36 เทคนิคการหาฐานนิยม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 37 เทคนิคการหาฐานนิยม
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น