ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดของตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 3 เทคนิคการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 4 ตัวอย่างการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 5 ตัวอย่างการสร้างตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 6 เทคนิคการหาความถี่สะสม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 7 เทคนิคการหาความถี่สัมพัทธ์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 8 ตัวอย่างการหาความถี่สัมพัทธ์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 9 แบบฝึกหัดตารางแจกแจงความถี่
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 10 2 วิธีในการสร้างฮิสโตแกรม
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 11 เทคนิคสร้างแผนภาพต้นใบ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 12 ตัวอย่างรวมตาราง ฮิสโทร ต้นใบ
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 13 วิธีการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 14 ตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 15 ตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์ไทล์
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 16 เทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 17 ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
[การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น] ตอนที่ 18 ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น