ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 1 รู้จักระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 2 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 3 เทคนิคการบวกเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 4 เทคนิคการบวกเวกเตอร์แบบตัวติดตัดทิ้ง
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 5 เทคนิคการลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 6 โจทย์การบวกและลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 7 โจทย์การบวกและลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 8 โจทย์การบวกและลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 9 แนวโจทย์สามเหลี่ยมฐานอัตราส่วน
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 10 การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 11 แนวโจทย์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 12 แนวโจทย์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 13 แนวโจทย์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 14 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 15 เทคนิคการหาเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 16 เทคนิคการบวกและการลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 17 เทคนิคการบวกและการลบเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 18 การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 19 โจทย์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 20 โจทย์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 21 การขนานกันของเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 22 แนวโจทย์การขนานกันของเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 23 แนวโจทย์การขนานกันของเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 24 ขนาดของเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 25 แนวโจทย์ขนาดของเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 26 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 27 แนวโจทย์เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 28 แนวโจทย์เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 29 โคไซน์แสดงทิศทาง
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 30 การตรวจสอบการขนานด้วยโคไซน์แสดงทิศทาง
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 31 ผลคูณเชิงสเกลลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 32 ผลคูณเชิงสเกลาร์แบบมีมุม
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 33 แนวโจทย์ผลคูณเชิงสเกลลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 34 แนวโจทย์ผลคูณเชิงสเกลลาร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 35 เทคนิคการหามุมจากการ dot
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 36 แนวโจทย์เทคนิคการหามุมจากการ dot
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 37 แนวโจทย์เทคนิคการหามุมจากการ dot
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 38 แนวโจทย์เทคนิคการหามุมจากการ dot
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 39 สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 40 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 41 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 42 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 43 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 44 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 45 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 46 แนวโจทย์สูตรพิฆาต
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 47 เทคนิคที่ 1 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 48 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 49 เทคนิคที่ 2 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 50 เทคนิคที่ 3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 51 เทคนิคที่การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 52 เทคนิคที่การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 53 เทคนิคที่การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านขนาน
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 54 เทคนิคที่การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านขนาน
[เวกเตอร์ในสามมิติ] ตอนที่ 55 เทคนิคที่การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านขนาน
บทที่ 3 เวกเตอร์ในสามมิติ