ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] 3 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์
[ตอนที่ 2] พิชคณิตของเมทริกซ์
[ตอนที่ 3] การเท่ากันของเมทริกซ์
[ตอนที่ 4] ทรานสโพสของเมทริกซ์
[ตอนที่ 5] ตัวอย่างทรานสโพสของเมทริกซ์
[ตอนที่ 6] เทคนิคการคูณเมทริกซ์
[ตอนที่ 7] สมบัติการบวกและการคูณเมทริกซ์
[ตอนที่ 8] เฉลยแบบฝึกหัดความรู้พื้นฐานของเมทริกซ์
[ตอนที่ 9] เฉลยแบบฝึกหัดความรู้พื้นฐานของเมทริกซ์
[ตอนที่ 10] เทคนิคการหา det
[ตอนที่ 11] ตัวอย่างการหาา det 3x3
[ตอนที่ 12] วิธีการแก้สมการ det
[ตอนที่ 13] วิธีการหาไมเนอร์
[ตอนที่ 14] วิธีการหา co-factor
[ตอนที่ 15] วิธีการหา det ด้วย co-factor
[ตอนที่ 16] สมบัติของ det ที่ต้องรู้
[ตอนที่ 17] การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์
[ตอนที่ 18] การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์มิติ 3x3
[ตอนที่ 19] สมบัติของอินเวอร์ส
[ตอนที่ 20] เทคนิคการแก้โจทยอินเวอร์ส
[ตอนที่ 21] เทคนิคการแก้โจทยอินเวอร์ส
[ตอนที่ 22] เทคนิคการดำเนินการตามแถว
[ตอนที่ 23] แก้สมการที่ไม่มีคำตอบ ด้วยเมทริกซ์แต่งเติม
[ตอนที่ 24] แก้สมการที่มีคำตอบเป็นอนันต์ ด้วยเมทริกซ์แต่งเติม
[ตอนที่ 25] เทคนิคการหาอินเวอร์สด้วย การดำเนินการตามแถว
[ตอนที่ 26] กฎของคราเมอร์
บทที่ 2 เมทริกซ์