ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ตอนที่ 1 ลำดับคืออะไร
ตอนที่ 2 วิธีการหาพจน์ถัดไปของลำดับ
ตอนที่ 3 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
ตอนที่ 4 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
ตอนที่ 5 เทคนิคการหาพจน์ที่ n
ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชันพหุนามหาพจน์ทั่วไป
ตอนที่ 7 การใช้ฟังก์ชันพหุนามหาพจน์ทั่วไป
ตอนที่ 8 ลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 9 สูตรลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 10 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 11 ตัวอย่างการใช้สูตรลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 12 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 13 การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 14 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
ตอนที่ 15 การหาค่า n
ตอนที่ 16 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
ตอนที่ 17 วิธีหาพจน์ที่ต้องการ
ตอนที่ 18 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
ตอนที่ 19 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
ตอนที่ 20 เทคนิคการหาจำนวนพจน์ที่หารลงตัว
ตอนที่ 21 โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
ตอนที่ 22 ลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 23 การหา 5 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 24 สูตรของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 25 สูตรของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 26 การหาพจน์ที่ต้องการของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 27 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 28 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 29 โจทย์ปัญหาของลำดับเรขาคณิต
ตอนที่ 30 อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 31 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 32 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 33 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 34 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 35 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 36 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 37 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขคณิต
ตอนที่ 38 อนุกรมเรขาคณิต
ตอนที่ 39 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 40 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 41 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 42 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 43 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 44 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 45 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
ตอนที่ 46 เทคนิคการทำโจทย์อนุกรมเลขาคณิต
บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม