ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 1 ที่มาของราก
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 2 เทคนิคการถอดรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 3 ตัวอย่างการถอดรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 4 สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 5 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 6 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 7 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 8 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 9 ผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 10 แนวโจทย์ผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 11 เทคนิคการแก้ตัวส่วนที่ติดกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 12 เทคนิคการแก้ตัวส่วนที่ติดกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างรากและเลขชี้กำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 14 สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 15 โจทย์สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 16 โจทย์สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 17 การแก้สมการเลขยกกำลัง
บทที่ 1 เลขยกกำลัง