ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 1 ที่มาของราก
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 2 เทคนิคการถอดรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 3 ตัวอย่างการถอดรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 4 สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 5 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 6 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 7 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 8 แนวโจทย์สมบัติของรากที่ n
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 9 ผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 10 แนวโจทย์ผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 11 เทคนิคการแก้ตัวส่วนที่ติดกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 12 เทคนิคการแก้ตัวส่วนที่ติดกรณฑ์
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างรากและเลขชี้กำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 14 สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 15 โจทย์สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 16 โจทย์สมบัติของเลขยกกำลัง
[เลขยกกำลัง] ตอนที่ 17 การแก้สมการเลขยกกำลัง
บทที่ 4 เลขยกกำลัง
บทนี้เนื้อหาค่อนข้างน้อย จะมีเรียนกันอยู่ 2 เรื่องคือ การหารากที่ n และเลขยกกำลัง สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีคือ การนำใช้สมบัติต่างๆ มาใช้ทำโจทย์ โจทย์ชอบให้จัดรูป ชอบให้หาค่า ถามวนไปวนมาอยู่แค่ 2 แบบ แต่ในความง่าย ระวังให้ดี จะโดนโจทย์หลอก ชอบหลอก เรื่องสมบัติต่างๆ เรื่องค่าบวก ค่าลบ เรื่องเลขคู่ เลขคี่ เรื่องพวกนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับ