คอร์ส ม.4 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

[คณิตเพิ่มเติม รวม 3 บท / ราคา 1,900 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1. ฟังก์ชัน
2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
3. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

  • บทที่ 1 ฟังก์ชัน (หลักสูตรใหม่ ปี 60)
  • บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (หลักสูตรปี 60)
  • บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคาะห์และภาคตัดกรวย (หลักสูตรใหม่ ปี 60)