คอร์ส ม.3 เทอม 2

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียด+++++

1.อสมการ
2.ความน่าจะเป็น
3.สถิติ
4.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
5.การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
6.ระบบสมการ
7.วงกลม
8.เศษส่วนของพหุนาม

 • บทที่ 1 อสมการ

  โดยหลักทั่วไปแล้วการแก้อสมการจะเหมือนกับการแก้สมการทุอย่าง ต่างกันแค่เพียงเรื่องการนำค่าลบ ไปคูณหรือหารต้องระวังหน่อย เพราะเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ในส่วนของการเขียนเส้นจำนวนควรจะเขียนกำกับกลังจากแก้สมการเสร็จแล้ว เพราะจะได้เห็นภาพรวมของคำตอบได้ดียิ่งขึ้น

 • บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

  บทนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ต้องอาศัยความรู้จากบทอื่นเลย ไม่ต้องแก้สมการ ไม่ต้องแยกตัวประกอบ แต่ต้องรู้วิธีการทำโจทย์ในแต่ละแนว เป็นบทที่ใช้เวลาทำไม่นาน แต่ต้องอาศัยความรอบคอบในการค่อยๆ ไล่คิดกรณีที่เป็นไปได้ แนวโจทย์หลักๆคือ การโยนเหรียญ โยนลูกเต๋า เลือกไพ่ หยิบของออกจากกล่อง ซึ่งโจทย์ในแต่ละแนวครูฮีมได้ให้หลักการทำไว้แล้ว พยายามฝึกฝนตามหลักการที่ครูให้ไว้บ่อยๆ

 • บทที่ 4 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 • บทที่ 5 การให้เหตุผลรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

  เป็นบทที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและทฤษฎี ในการพิสูจน์ ในการเขียนพิสูจน์นักเรียนต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผล อย่างมีลำดับขั้นตอนและสมเหตุสมผล มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง และต้องใส่ใจก็คือ การใช้สัญลักษณ์ทางเราขาคณิต ในการสื่อความหมาย

 • บทที่ 6 ระบบสมการ

  ในระบบสมการเชิงเส้น มีหลักว่า เราจะหาค่าตัวแปรได้ทีละตัวเท่านั้น โดยเมื่อได้ค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแล้ว จึงนำกลับไปแทนค่าในสมการใดก็ได้เพื่อหาค่าของตัวแปรที่เหลือ หลักโดยทั่วไปของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองมี 2 วิธีคือ การกำจัดตัวแปร และการแทนค่า ฝึกบ่อยๆครับ บทนี้ไม่ยากเลย

 • บทที่ 7 วงกลม
 • บทที่ 8 เศษส่วนของพหุนาม
 • สถิติ