คอร์ส ม.2 เทอม 2

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
1.ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
3.การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4.เส้นขนาน
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
5.การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
7.การแปรผัน

 • บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

  นักเรียนต้องชำนาญเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางศ์และเรื่องเปอร์เซ็นต์ เพราะจะต้องนำความรู้ตรงนี้มาใช้เยอะมาก โจทย์จะให้นักเรียนทำ 2 อย่างคือ 1. เปลี่ยนจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นแผนภูมิวงกลมให้ได้ และ 2. จากแผนภูมิวงกลมที่โจทย์ให้มานักเรียนต้องหาข้อมูลที่โจทย์ต้องการให้ได้

 • ความเท่ากันทุกประการ

 • บทที่ 1 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
  เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก สิ่งที่สำคัญคือต้องจำอัตราส่วนปีทาโกรัสให้ได้ ซึ่งอัตราส่วนนี้สามารถยืด (คูณ) และหดได้ (หาร) ถ้าจำไม่ได้นักเรียนต้องคำนวนโดยอาศัยทฤษฎีบทปีทาโกรัส ถ้าต้องคำนวณสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ได้คือการถอดรูท ตรงนี้สำคัญนะครับ บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสจะเป็นการดูว่าด้านที่ให้มาจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมชนิดใด
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  เนื้อหาโดยรวมของบทนี้ถือว่าไม่ยากส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกทักษะในการคิดเลข การเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมจะใช้การตั้งหาร ส่วนการเปลี่ยนจากทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนจะต้องอาศัยหลักการที่ครูให้ไว้ ถอดรากที่สอง จำไว้ว่าจะต้องมีบวก ลบ ถอดรากโดยการแยกตัวประกอบ (เหมือน 2 ตัว ดึงออกมา 1 ตัว) หรือถ้าตัวเลขเยอะจะใช้การตั้งตารางหาร  รากที่สามจะใช้การแยกตัวประกอบ
 • บทที่ 3 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  บทนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักที่การแก้โจทย์ปัญหา เราจะต้องรู้ว่าโจทย์ปัญหาแต่ละประเภทต้องใช้หลักการใดในการใช้แก้โจทย์ปัญหา โจทย์หลังๆจะค่อนข้างซับซ้อน นักเรียนควรจะฝึกทำโจทย์ให้ครบทุกแนว 

 • บทที่ 4 เส้นขนาน

  ให้นักเรียนจับหลักง่ายๆ ในการดูมุมแหลมและมุมป้าน และจะมีพื้นฐานที่ต้องรู้คือ มุมของเส้นตรง เท่ากับ 180 องศา และ ผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมซึ่งเท่ากับ 180 องศา โจทย์ในบทนี้หลักๆ แล้วจะเน้นให้หามุมในเส้นขนาน โดยโจทย์ที่จะออกบ่อยจะเป็นแนวที่มีมุมหยัก เราต้องสร้างเส้นขนานเพิ่มขึ้นเอง จะมีบางส่วนจะเป็นการพิสูจน์ ซึ่งนักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆ 

 • บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  บทนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เพราะจะใช้ตลอดในการแก้สมการ นักเรียนควรจะตั้งใจเป็นพิเศษ ที่จริงแล้วการแยกตัวประกอบไม่ได้ยากอะไร เป็นเพียงการ บวก ลบ คูณ หาร ธรรมดา คนที่จะทำบทนี้ได้เร็วคือคนที่แยกตัวประกอบได้เก่ง บวก ลบ เลขได้เร็ว จะมีเพียงแค่สองส่วนที่ต้องจำสูตรก็คือกำลังสองสมบูรณ์ และผลต่างกำลังสอง สองสูตรนี้จะเจอบ่อยมากๆ ในอนาคต ดังนั้นต้องท่องให้ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ
 • บทที่ 6 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

  บทนี้จะเป็นการนำความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองมาต่อยอด หลักการพื้นฐานจะไม่ยาก มีเพียงแค่ แยกตัวประกอบแล้วแก้สมการ จะมีความซับซ้อนบ้างในส่วนของโจทย์ปัญหา หลักสำคัญคือต้องสมมติตัวแปรแล้วแก้สมการ

 • บทที่ 7 การแปรผัน

  พื้นฐานของบทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแทนค่าตัวแปรและแก้สมการ บทนี้ถือว่าไม่ยาก แต่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการนำไปให้ หลักแล้วนักเรียนต้องไปฝึกแก้สมการให้คล่องและเร็ว

 • บทที่ 3 สถิติ
 • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม