คอร์ส ม.2 เทอม 1

[รวม 9 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
1.อัตราส่วนและร้อยละ
2.การวัด
3.แผนภูมิรูปวงกลม
4.การแปลงทางเรขาคณิต
5.ความเท่ากันทุกประการ 

+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
6.สมบัติของเลขยกกำลัง 
7.พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 
8.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
9.การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

 • บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
  อัตราส่วนสามารถขยายได้โดยการคูณ หดได้โดยการหาร อัตราส่วนต่อเนื่องหลักสำคัญ คือ ต้องหาตัวเชื่อมให้เจอ | กำไรต้องเทียบจากต้นทุน ราคาขายจะต้องสูงกว่าทุน และกำหนดให้ทุนเป็นร้อย | ขาดทุน ต้องเทียบจากต้นทุน ราคาขายจะต่ำกว่าทุน และกำหนดให้ทุนเป็นร้อย | ลดราคา ต้องเทียบจากราคาป้าย ราคาป้ายจะต่ำกว่าราคาขาย และกำหนดให้ป้ายเป็นร้อย
 • บทที่ 2 การวัด
  เรื่องการวัด มีหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยอยู่เพียงข้อเดียวคือ \\\"เล็ก หาร ใหญ่คูณ\\\" นักเรียนต้องจดจำการเปรียบเทียบหน่วยให้แม่นด้วยนะครับ ถ้าจำไม่ได้ก็ทำต่อไม่ได้เหมือนกัน เรื่องการตรวจสอบปีอธิกสุรทินหลักการคือ \\\"เหมือนสอง\\\"
 • บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

  นักเรียนต้องชำนาญเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางศ์และเรื่องเปอร์เซ็นต์ เพราะจะต้องนำความรู้ตรงนี้มาใช้เยอะมาก โจทย์จะให้นักเรียนทำ 2 อย่างคือ 1. เปลี่ยนจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นแผนภูมิวงกลมให้ได้ และ 2. จากแผนภูมิวงกลมที่โจทย์ให้มานักเรียนต้องหาข้อมูลที่โจทย์ต้องการให้ได้

 • บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

  การแปลงทางเรขาคณิตจะประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การเลื่อนขนาน ส่วนที่สำคัญคือเวกเตอร์ ต้องดูทิศทาง ดูบวก ดูลบ ให้เป็น การสะท้อน ระยะของรูปต้นแบบกับระยะของภาพจะต้องเท่ากัน รูปต้นแบบอยู่ทางซ้าย ภาพจะอยู่ทางขวา รูปต้นแบบอยู่ทางขวาภาพจะอยู่ทางซ้าย ส่วนสุดท้ายคือ การหมุน ต้องวัดมุมทวนเข็มให้เป็น ตามเข็มให้เป็น และการหมุนที่ใช้มุมเกินจาก 180 องศา ต้องฝึกทำด้วยนะครับ

 • บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
  บทนี้จะเน้นการพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบใด และอธิบายเห็นผลในแต่ละบรรทัดให้ได้ โดยทั่วไปแล้วเหตุผลก็จะซ้ำกันไป ซ้ำกันมา อีกเรื่องที่สำคัญ คือการเรียงมุม เรียงด้าน ให้ถูกต้อง ตรงนี้นักเรียนต้องพยายามหาจุดสังเกตนะครับ
 • บทที่ 6 สมบัติของเลขยกกำลัง

  สมบัติของเลขยกกำลัง ส่วนที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติต่างๆ พยายามทำบ่อยๆแล้วจะจำคุณสมบัติได้เองโดยอัตโนมัติ | การเลื่อนจุดให้ยึดหลัก เข้าติดบวก ออกติดลบ | การแก้สมการ มี 3 ข้อที่ต้องจำ 1. ฐานเท่า เลขชี้กำลังเท่า 2. เลขชี้กำลังเท่า ฐานเท่า 3. ฐานไม่เท่า เลขชี้กำลังเท่า เลขชี้กำลัง เท่ากับศูนย์ 

 • บทที่ 7 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  การบวกลบพหุนาม ต้องนำพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกัน ส่วนการคูณต้องแจกแจงให้ครบทุกตัว บทนี้ควรเน้นเรื่องการหารพหุนามเพราะสำคัญมาก เรื่องนี้จะใช้ตลอดจนถึง ม.ปลาย การหารพหุนามที่สำคัญและจะลืมไม่ได้เลยคือต้องเขียนให้ครบทุกพจน์ เรียนจากดีกรีมากไปหาน้อย พจน์ไหนที่หายไปก็ต้องเติมให้ครบ
 • บทที่ 8 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

  เนื้อหาโดยรวมจะคล้ายกับอัตราส่วนร้อยละในคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นการประยุกต์ โดยจะมีเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ อัตราทดเกียร์ มาตราส่วนรูปย่อรูปขยาย โดยร่วมเรื่องที่ประยุกต์เพิ่มเข้ามาจะไม่ซับซ้อน แต่นักเรียนจะต้องจำสูตรให้ได้แก้สมการให้เป็น 

 • บทที่ 9การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

  เนื้อหาโดยรวมจะคล้ายกับเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สิ่งที่สำคัญและโจทย์จะถามหาเสมอคือการหาพิกัดของของการเลื่อนขนาน พิกัดของการสะท้อน พิกัดของการหมุน นักเรียนจะต้องฝึกหาให้เป็นทั้งจากรูป และจากหลักการดูพิกัดที่ครูสอนไว้ในเนื้อหา หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ทำบทนี้ได้คือ ฝึกเขียนบ่อย ฝึกวาดรูปบ่อย