คอร์ส ม.2 เทอม 1

[รวม 9 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
1.อัตราส่วนและร้อยละ
2.การวัด
3.แผนภูมิรูปวงกลม
4.การแปลงทางเรขาคณิต
5.ความเท่ากันทุกประการ 

+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
6.สมบัติของเลขยกกำลัง 
7.พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 
8.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
9.การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต