คอร์ส ม.1 เทอม 2

[รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียด+++++
1.ทศนิยมและเศษส่วน
2.การประมาณค่า
3.คู่อันดับและกราฟ
4.สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
5.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
6.การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
7.พหุนาม
8.การประยุกต์ 2

 • บทที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน
  ทศนิยมเป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุณเคยกันมาตั้งแต่ชั้นประถม โจทย์มักจะชอบให้เราเขียนทศนิยมในรูปการกระจายทศนิยมและถ้ากระจายได้ก็ต้องรวบกลับเป็นทศนิยมได้ด้วยนะ การบวก ลบ คูณและหาร ดูหลักการของจุดให้ดี เรื่องเศษส่วนส่วนที่น่าสนใจก็คือการ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตรงนี้พื้นฐานต้องแน่น เรื่องการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนตรงนี้หลายคนมักจะงง ถ้าจับหลักได้ตรงนี้จะไม่ยากเลย โจทย์ปัญหาทศนิยมไม่ยาก ที่จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็คือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วน
 • บทที่ 2 การประมาณค่า

  การประมาณค่าเรื่องนี้ไม่ยาก แต่นักเรียนหลายคนมักจะทำผิดกัน โดยหลักการที่สำคัญของเรื่องนี้มีอยู่แค่เรื่องเดียว คือ การปัดขึ้น ปัดลง เราจะมาเริ่มเรียนกันตั้งแต่การปัดให้เป็นจำนวนเต็มในหลักต่างๆ การปัดทศนิยมตำแหน่งต่างๆ การปัดเศษส่วน และอีกส่วนที่สำคัญคือการประมาณค่าผลลัพธ์ หลักการก็คือ ต้องประมาณค่าก่อนและค่อยคำนวนผลลัพธ์

 • บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

  เรื่องคู่อันดับสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังจะสลับที่กันไม่ได้ เพราะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เวลาอ่านโจทย์ต้องตั้งใจให้ดีๆ ว่าโจทย์กำหนดตัวใดเป็นสมาชิกตัวหน้า ตัวใดเป็นสมาชิกตัวหลัง | การเท่ากันของคู่อันดับ โจทย์จะประยุกต์เรื่องการแก้สมการเข้ามาด้วยใครยังไม่แม่น ต้องรีบทบทวนแล้วหล่ะ | เรื่องกราฟของคู่อันดับ ทำความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายของแต่ละจตุภาคให้ดี

 • บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  บทนี้จะเริ่มต้นด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ โดยปกติโจทย์ต้องการให้เราหาค่าลำดับที่ n ตรงนี้นักเรียนต้องแยกรายละเอียดของตัวเลข เพื่อหา 1 2 3... แล้วแทน 1 2 3... ด้วย n เรื่องถัดมาจะเป็นการแก้สมการ หลักกการคือต้องกำจัดตัวที่อยู่ห่างมากที่สุดออกไปก่อน เพื่อให้เหลือค่า x ที่เราต้องการ

 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  เริ่มเรียนรู้ชื่อรูปทรงเรขาคณิต ที่สำคัญ ตรงนี้จำไม่ยากเท่าไหร่เพราะหลายรูปทรงนักเรียนต้องเคยเห็นผ่านตามาแล้วในชีวิตประจำวัน | รูปคลี่ของรูปทรงรูปเดียวกันมักจะคลี่ได้หลายแบบ รูปคลี่ที่น่าสนใจก็คือปริซึมและทรงกระบอก ที่จะต้องมีฝาปิดหัวท้าย | หน้าตัดของรูปทรงเรขาคณิตที่น่าสนใจคือหน้าตัดของรูปทรงที่มีวงกลม ถ้าตัดขนานกับพื้นจะได้วงกลม ถ้าตัดทำมุมกับพื้นจะได้วงรี
 • บทที่ 6 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  ข้อความคาดการณ์ เราต้องพยายามสังเกตความสัมพันธ์ของรูปแบบให้ดี  ประโยคเงื่อนไข ต้องหารเหตุและผลให้ได้ ตรงนี้ไม่ยาก | ส่วนเรื่องการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จ หลักการก็คือ ให้กำหนดเหตุเป็นจริงแล้วตรวจสอบผลว่าเป็นจริงหรือเท็จ บทกลับ ให้นำเหตุไปสลับกับผล | ถ้าประโยคเงื่อนไขเป็นจริง บทกลับเป็นจริงเราจะเชื่อมด้วย “ก็ต่อเมื่อ”
 • บทที่ 7 พหุนาม
  ส่วนแรกจะเป็นการตรวจสอบเอกนามตรงนี้ต้องรู้ว่าเอกนามเลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นบวก หรือ 0 เท่านั้นนะ การบวกลบพหุนามจะดูพจน์ที่คล้ายกัน การคูณการหารพหุนาม ต้องใช้สมบัติการแจกแจงเข้าช่วย จากนั้นให้นำตัวเลขคูณหรือหารตัวเลข ตัวแปรคูณหรือหารตัวแปร การคูณหรือหารตัวแปรจะต้องอาศัยสมบัติของเลขยกกำลัง
 • บทที่ 8 การประยุกต์ 2
  ส่วนสำคัญที่สุดของพาลินโดรมก็คือการสร้างพาลินโดรมโดยโดยจะต้องระมัดระวังเรื่องการกลับตัวเลข
 • อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ