คอร์ส ม.1 เทอม 1

[คณิตพื้นฐาน+เพิ่มเติม รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท]
### หลักสูตรใหม่ปี 60 ###
1. ระบบจำนวนเต็ม
2. การสร้างทางเรขาคณิต
3. เลขยกกำลัง
4. ทศนิยมและเศษส่วน
5. รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
6. การประยุกต์ 1
7. จำนวนและตัวเลข
8. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง