คอร์ส ม.1 เทอม 1

### หลักสูตรใหม่ปี 60 ###
1. ระบบจำนวนเต็ม
2. การสร้างทางเรขาคณิต
3. เลขยกกำลัง
4. ทศนิยมและเศษส่วน
5. รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
6. การประยุกต์ 1
7. จำนวนและตัวเลข
8. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง